Производство на пелети и гранулиран фураж
 
1.   Производството на пелети за енергийни нужди и на гранулиран фураж са високоефективни дейности с доказан икономически ефект. При правилно планиране, проектиране изграждане и експлоатация на технологичните системи за преработка на биосуровина в горивни пелети или гранулиран фураж инвестициите в тях , независимо дали се реализират с подпомагане (субсидиране, вкл. през европрограми) или се извършват по стандартния бизнес модел са с доказана възвращаемост.
2.   Производството на пелети и гранулиран фураж е производствен процес, в който се създава принадена стойност (от суровина се произвежда краен продукт, който е обикновено с 2-3 пъти по-висока стойност на пазара от суровината) - всеки може да го изчисли за своя конкретен случай.
3.   При спазване на правилен технологичен режим и правилни икономически разчети гранулирането – на горивни пелети или гранулиран фураж е високоефективна икономическа дейност.
Няколко факта, доказват ефективността от организацията на производство на пелети като енергиен източник и на гранулиран фураж за изхранването на животни, птици и риба.
1.    Консумацията на пелети за отопление в България през последните 6 години расте средно с 15% на година. Няма данни за използуването на гранулиран фураж , но разликата в цените на базовите суровини (люцерна, царевица, добавки и др.) и готовия гранулиран фураж е приблизително 1:3.
2.   Пазарите на пелети в Италия и Гърция поемат голяма част от цялото производство на по-големите български индустриални инсталации за производство на горивни пелети. Тези пазари и особено италианският продължават да се разрастват.
В същото време българският пазар на пелети се разраства и става все по-мащабен, като и цените на пелетите растат с 17-25% в периода 2017-2018 г. от средно 320-350 лв/тон до 420-450 лв/тон през септември 2018 г.
3.   България разполага по неофициални данни (официални не съществуват с над 1 000 000 т. годишно от т.нар отпадъчна биосуровина годна за преработка по един или друг начин. Тук не включваме добиваната дървесина на пазарни цени.
4.   Цената на отпадъка от дървесина ( капаци, гатерни трици, трици от мебелно производство и т.н. в периода 2010 – 2018) се е покачила 3 пъти за кубически метър (данните са от районите на Разлог и Велинград) . Усреднената цена за 1 тон дървесни отпадъци в България е около 80-100 лв./тон като тази цена може да варира в зависимост от региона на страната.
5.   Огромни неизползувани възможности съществуват за преработката в енергиен източник - пелети на друг отпадък с растителен произход - слама от всякакви едногодишни култури, вкл. царевичак, слънчогледова люспа и т.н.
Гранулирането на биомаса, независимо дали е за енергийни нужди (горивни пелети) или за изхранване на животни в България се разраства . При това, в сегашните икономически условия (а и в бъдещите) се оказва, че за нашите, български условия следва да се търси оптимален вариант, който да осигури максимална икономическа ефективност на всяко производство –за пазара или за собствени нужди.
По-долу ще споделим нашите виждания за онова, което е важно в организацията на един производствен процес и за основните фактори, които всеки който възнамерява да произвежда горивни пелети или гранулиран фураж би следвало да отчете.
 
Фактор № 1 – какво искам да правя и какво искам да постигна ?
Има най-общо 4 типа производители на пелети или гранулиран фураж.
1.   Частни лица или фирми, които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за собствени нужди.
2.   Фирми или частни лица, които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за местния пазар.
3.   Фирми , които желаят да произвеждат пелети или гранулиран фураж за националния пазар (България)
4.   Фирми, които желаят да произвеждат пелети за износ и евентуално за националния пазар (България).
И в 4-те случая основни изходни точки при разчетите за икономическа ефективност следва да бъде цената на суровината, цената на капиталовото вложение – машини, съоръжения, цената на резервните части (консумативи) и поддръжката, а също така цената на работната сила и ползуваната енергия.
 
Фактор № 2 - гранулиране или брикетиране на биомаса?:
Пазарните и производствени анализи показват , че тези, които са решили да инвестират в преработката на биомаса следва да изберат между гранулиране (пелетизиране) или екструдиране (брикетиране) на биомасата в краен продукт. Най-важния икономически фактор за производство на компактно преработена биомаса - в гранули (пелети за горене или гранулиран фураж) или в екструдирани брикети е пазарът. Изводът е еднозначен. Само един пример - гранулите (горивни пелети или гранулиран фураж) подлежат на автоматизирано и непрекъснато подаване към крайното потребяващо устройство (пелетна горелка или друг уред) - брикетите с диаметър над 40 мм. НЕ.
 
Фактор № 3 - суровината:
Един от най-важните икономически фактори за производство на гранули – пелети за горене или гранулиран фураж е суровината , с която реално разполагате или си доставяте от пазара.
 
Фактор № 4 – енергозахранване и помещения.
Машините и агрегатите за производство на пелети и гранулиран фураж работят на 3-фазен ток, 380 V.
Ние изрично указваме мощността на всеки електрически двигател или дизелов агрегат. Нашият съвет е: при проектиране на производство да разполагате като минимум с 10 % резерв (горница) над сумарната потребяема мощност .
Помещенията, в които разполагате машините и организирате своето производство могат да варират от гараж (за малко, домашно производство) до по-голямо хале за производство – в зависимост от капацитета на машините.
 
Фактор № 5 – машини за пелети и гранулиран фураж.
Ние доставяме машини за производство на пелети и гранулиран фураж от целия свят – Англия, САЩ, Полша, Германия, Китай, Италия и други държави.
Цените на машините за производство на горивни пелети или фуражни гранули при аналогични показатели, варират в съотношение 1:2 , 1:4 или дори 1:5 .
Всички машини са със CE сертификат (CE certificate) за съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз и по-контретно с: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC, независимо дали са произведени в САЩ, Великобритания, Китай, Полша или другаде. При избора на машини за производство на гранули от биомаса - горивни пелети или гранулиран фураж би следвало да се правят разчети : цена - качество, осигурена поддръжка и т.н.
Фактор № 6 – линии за производство на пелети и гранулиран фураж
Ако възнамерявате да изградите линия за производство на пелети или за гранулиран фураж ние ще ви помогнем за подбора на подходящите машини и съоръжения, ще ги доставим, инсталираме и осигурим гаранционен и следгаранционен сервиз. Наши инженери ще извършат шеф-монтаж при ваше желание.
Извършваме технологично проектиране на линии за пелети или за производство на гранулиран фураж както и на комплексни решения за производство на горивни пелети и гранулиран фураж в една система. Проектираме системи с частична или пълна автоматизация с дигитален контрол на производствения процес.
Консултираме нашите потенциални клиенти, както за изграждането на цялостни линии за гранулиране (пелети или гранулиран фураж), така също и за създаване на конфигурации от машини, които отговарят на техните изисквания.
В момента предлагаме най-широката гама от машини за дробене, сушене, гранулиране и пакетиране на биомаса в България . Ние работим единствено с машини и агрегати, които имат отношение към горните технологични процеси, свързани с производството на пелети и гранулиран фураж.
 
Фактор № 7 – спазване на технологичния режим и поддръжка на машините за пелети (гранулиране)
Спазването на технологичния режим на работа и поддръжката на машините е от ключово значение за постигане на оптимален резултат.
Технологичният режим за производство на пелети от всяка конкретна суровина – например дървесина от иглолистни (бор, ела и т.н.) или широколистни видове ( бук, дъб, топола и т.н.) или при гранулиране на фуражи (люцерна, детелина, слама, царевичак, зърно и т.н.) е различен. Оптималния технологичен режим се постига по опитен път.
Например, ако за постигане на оптималната гранула (пелети) от иглолистни целулози влажността трябва да бъде 13-17% , то за широколистни може да бъде 14-16% - т.е. за всяка конкретна суровина влажността, която е ключов фактор, наред с размера на входящата суровина се установява по опитен път.
Неспазването на технологичния режим, често е причина за разочарование – мнозина смятат, че е достатъчно да сложат раздробената суровина в пелет-пресата, без да контролират основните параметри на производството.
 
Фактор № 8 – резервни части , поддръжка, гаранционен и следгаранционен сервиз
Ние доставяме резервни части и осигуряваме поддръжка за закупените от нас машини. За всяка закупена от нас машина се създава фирмено досие – т.е. ние знаем капацитета на основните износващи се части на всеки модел – например за пелет-пресите: матрици и ролки, за дробилките - чукове, ножове и екраниращи решетки (сита) и т.н. Нашият съвет е – при покупка на даден тип машина да се поръчат заедно с нея поне един комплект от силно износващите се части. Например за пелет пресите това са матрица и ролки.
 
Фактор № 9 – гаранции
Като правило доставяните от нас машини са с гаранция от 1 година за технологични дефекти, което е световния стандарт. Гаранцията не обхваща силно износващите се части като матрици и ролки на пелет пресите или сита (екрани) на чуковите дробилки, които навсякъде по света се третират като консуматив.
В случай на възникване на проблем след изтичане на гаранционния срок наш представител се запознава с него и информира собственика на машината какво е необходимо да бъде направено - каква ще бъде цената на ремонта и частите.
 
Фактор № 10 – европроекти
Ако желаете да кандидатствувате за еврофондове по ОП “Развитие на селските райони” или ОП “Конкурентноспособност” на ЕС ние предлагаме разработка на пълни технически и технологични проекти.
 
Фактор № 11 – застраховане
Всеки производствен проект следва да бъде застрахован спрямо рискове. При производството на пелети , в което има високотемпературни процеси и реален риск от тях, както и обичайните рискове от наводнение, ако обекта е в район с такъв риск е препоръчително машините да бъдат застраховани.
 
Фактор № 12 – пазар
По въпроса за пазара на вашите гранули (горивни пелети или фуражни гранули) ако сте решили да гранулирате ще помогнем със съвет и консултация . Смятаме обаче, че всеки,който се заема с гранулиране има идея и план как да използува произведените от него гранули (пелети).
 
Всеки който желае да инвестира в производство на пелети или гранулиран фураж първо следва да си направи разчетите за разполагаемата суровина и нейния тип. По долу сме показали нагледно какви първоначални разчети следва да бъдат направени.
схематично представяне на организацията на производството на пелети
 
 
 
Ако имате допълнителни въпроси, - моля свържете се с нас.
 
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™