Пелети от дървесина, слама и гранулиран фураж
 
1.   В настоящата страница под "пелети" се разглежда преработена биосуровина (основно на целулозна основа), която след процес на гранулиране се използува за добиване на топлинна енергия - пряко или чрез вторичен обмен в електроенергия. Поради това, нерядко пелетите се обозначават като "енергийни пелети" или "горивни пелети" с цел разграничаването им от гранулите, които се използуват като фураж за изхранване на животни, птици и аквакултури (риба и др.).
2.    На практика пелетите са възобновяем източник на енергия (ВЕИ), който обаче по неизвестни причини в България (за разлика от Италия) не се признава официално или се полупризнава като такъв. Поради тази причина, производството и консумацията на пелети в България не са обект на никакви държавни стимули.
3.   По - долу ще направим едно общо сравнение на относителните предимства на двата основни типа пелети, съобразно суровината от която се произвеждат - пелети от дървесна целулоза (дървесина) и пелети от слама, като под пелети от слама се разбират онези пелети, които се произвеждат от стъблената част на едногодишните зърнени и маслодайни култури (пшеница, овес, ръж, царевица, слънчоглед, рапица и т.н.). Посочените общи параметри са доказани от икономически, технологични и лабораторни проучвания в България и други държави от Европейския съюз, които Фърст България ™ използува в своята работа и анализи.
 
 
НОВО! Поради нарастналият през 2016 и 2017 г. интерес към оползотворяването на сламата предлагаме компактни линии за производството на горивни пелети/гранулиран фураж от слама, царевичак и стъблена маса от други едногодишни култури.
 
Ще се спрем поотделно на някои особености при производството на пелети от дървесина, както и при производството на пелети от слама.
Един от ключовите елементи в планирането и реализацията на пелетно производство е изборът на правилното технологично решение и схема на производството. Ние извършваме начална консултация на място и изпълняваме предпроектни технически проучвания и технически проекти за всеки индивидуален случай.
Икономическият модел на всяко производство на пелети е формула с поредица от показатели. Ние сме готови да помогнем за това с обобщени икономически разчети за ефективността и възвращаемостта на всяко конкретно начинание, свързано с производството на пелети.
пелети от слама
По наши обощени разчети, за българските условия най-подходящи са пелетни инсталации или единични капацитети за производство на пелети от дървесина максимум до 1500 кг/час - 2000 кг/час разположени (инсталирани) в близост до суровината.
Ако желаете да кандидатствувате за подкрепа еврофондове по ОП “Развитие на селските райони” или ОП “Конкурентноспособност” на ЕС ние предлагаме разработка на технически проекти от квалифицирани инженери и оформяне на бизнес-планове съгласно изикванията на нормативната уредба.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™