Сигурност
 
Моля прочетете нашите правила за сигурност внимателно преди да ползувате този уебсайт . Тук “ние” и “наш” означава Фърст България ™ а “вие” и “ваш” означава лицето, което ползува този уебсайт.
 
Ние събираме за вас персонална информация, която получаваме от вас чрез контактната форма или e-mail, в които вие сте заявили интерес към предлаганите от нас стоки или услуги. Ние обработваме получената от Вас лична (персонална) информация в съответствие с разрешеното от българското законодателство и не разкриваме тази информация на трети страни, освен ако вие не ни разрешите това по един удостоверим начин. Ние можем да събираме информация за Вас и чрез “coockies” – така наречените “бисквитки”.
 
Ние ще съхраняваме и обработваме Вашата информация на нашите компютърни системи или по друг начин. Под “Вашата информация” ние разбира персонална информация, която получаваме на доброволна основа от Вас. Ние ще използуваме Вашата информация с ограничението да Ви предоставяме информация и да Ви предоставяме нашите услуги.
 
Ние можем да предоставим информация за Вас на следните лица:
 
· На лица, които предоставят информация на нас или работят като наши агенти, след като вие ни дадете разрешение да извършим това.
· Ако имаме задължение по закон да направим това или ако законът ни разрешава да извършим това.
 
Във всички останали случаи, ние ще съхраняваме информацията за Вас като поверителна.
 
Ние може да предадем Вашата информация на лица, които ни осигурават услуги (при условие, че същите удостоверят съхранението й като поверително) или към всеки, комуто можем да прехвърлим наши права и задължения. Ние също така можем да да разкрием Вашата информация, ако законът повелява така или ако законът ни разрешава това.
 
Ние няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго , отколкото е необходимо.
 
Моля да отбележите, че комуникациите в Интернет не са сигурни, освен ако данните, които се изпращат са криптирани. Ние не можем да носим отговорност за неоторизиран достъп от трета страна или данни, които сме получили от Вас във вид, който не позволява тяхното ползуване.
 
Ако имате въпроси или коментари относно въпросите на сигурността, или ако имате оплакване относно начина на използуване на Вашата информация, моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2018 FIRST BULGARIA ™