Проектиране и инженеринг на линии за гранулиране на
 
биосуровини
 
Фърст България (First Bulgaria ™) извършва:
* предпроектно технологично проучване и оценка,
* технологично проектиране на линии за производство на пелети и гранулиран фураж,
*Пълно комплексно проектиране до узаконяване както и пълна или частична автоматизация (до степен заявена от клиента)на линии за гранулиране на биосуровини.
 
проектиране на линии за пелети и гранулиран фураж с различен капацитет
 
* монтаж на машините под контрол на инженери от Фърст България,
* окабеляване и свързване на цялата система, при желание и изграждане на дигитално управление,
* обучение на персонала,
*технологично ноу - хау
* гаранционен , следгаранционен сервиз и доставка на резервни части ,
* Инженерингови услуги по преустройство на мобилни инсталации и транспортни средства .
Всяко технологично решение е индивидуално и е съобразно с: капацитета на производство, вид и брой на машините и съоръженията, разполагаемо помещение или изграждане на ново, разполагаема суровина, електрозахранване, автоматизация частична или цялостна. Предлагаме решения за гранулиране на еднородни или смесени в различно процентно отношение суровини за пелети или фуражи. Предпроектните проучвания и проектирането се извършват на основата на договор.
Проектите са съобразени с изискванията на МЗХ и могат да послужат за кандидатстване по различни Европрограми.
Фърст България осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз , резервни части и технологично ноу-хау за производството на горивни пелети и гранулиран фураж.
Стандартът на всички производители е гаранцията на машините за производство на пелети и гранулиран фураж да бъде 1 година като тя не обхваща силно износващите се части като матрици и ролки при пелет-пресите (пресите за гранулиране на фураж) и чукове и сита (екрани) при чуковите дробилки. Тези детайли са приети от всички производители като консуматив.
Гаранционен сервиз: В случай на възникване на проблем в рамките на гаранционния срок, информираме производителя и подменяме частта бързо.
Следгаранционен сервиз: В случай на възникване на проблем след изтичане на гаранционния срок наш представител се запознава с него и информира собственика на машината какво е необходимо да бъде направено - каква ще бъде цената на ремонта и частите.
Резервни части: Доставяме резервни части и консумативи - за всяка внесена от нас машина се изготвя технологично досие - карта. Доставяме резервни части и консумативи само за закупени от нас машини.
сервиз на машини
резервни части
 
Технологично ноу-хау за производство на пелети : България е държава с разнообразна биосуровина, от която могат да се произвеждат пелети (гранули) като източник на топлинна енергия или като гранулиран фураж. Производството на гранули (енергийни пелети или гранулиран фураж) изисква да се спазва технологична дисциплина . В допълнение, различните суровини се пелетизират (гранулират) при различни параметри на влажност и размер на суровината. Процесът на пелетизиране (гранулиране) на всяка суровина е индивидуален и изисква не само спазване на изискванията за влажност и размер на входящите в пелет пресата частици , но и настройки на самата пелет-преса (например отстояние между матрица и ролки, и др.). Ние предоставяме на нашите клиенти технологично ноу-хау за производство на пелети за енергийни нужди или гранулиран фураж , което включва участието на наш инженер или техник в настройките на машините, които им доставяме.
Ако желаете да инвестирате в производство на пелети или гранулиран фураж ви представяме последователността на инженеринговите и икономически дейности, които е логично да се следват. Онези от тях, които смятате , че не са ви необходими естествено могат да отпаднат. Моля, когато се обръщате към нас да посочите какво ви е необходимо.
схематично представяне на последователните стъпки при изграждане на линия за пелети или гранулиран фураж
 
Ако имате въпроси или се интересувате от предлаганите дробилки за дървесина и друг вид биомаса , - моля свържете се с нас.
 
Copyright © 2005-2019 FIRST BULGARIA ™